ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อหารือ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติคณะกรรมการสมาคมฯ
2 ตอบข้อหารือตาม พ.ร.บ. การฌาฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งกองทุนของสมาคมฯ
3 ตอบข้อหารือจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
4 ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่น
5 ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกฯ
6 ขอความเห็นชอบยืมเงินค่าใช้จ่ายทั่วไป
7 ตอบข้อหารือการแก้ไขข้อบังคับฯ ตามมาตรา22
8 ตอบข้อหารือการแสดงข้อมูลเป็นสาธารณะของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
9 ตอบข้อหารือแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์
10 ตอบข้อหารือการทำสมุดประจำตัวสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์