ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545(ล่าสุด)
2 คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
3 คำขอมีบัตรนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่
4 แนวทางตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
5 คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ
6 คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
7 คำอธิบายค่าใช้จ่าย
8 ร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่
9 คู่มือการใช้งาน อัพเดทข้อมูลตามไตรมาส
10 KM ฌาปนกิจ(คู่มือ)