ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ
2 คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
3 คำอธิบายค่าใช้จ่าย
4 ร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่
5 คู่มือการใช้งาน อัพเดทข้อมูลตามไตรมาส
6 KM ฌาปนกิจ(คู่มือ)
7 พ.ร.บ.
8 แบบ ส.ฌ.ก.
9 แบบ ส.ฌ.