ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คำสั่งที่ 101-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 คำสั่งที่ 248-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา
3 คำสั่งที่ 36-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกทม.
4 คำสั่งที่ 35-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
5 คำสั่งที่ 34-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
6 การยื่นแบบแสดงรายการ ภงด. 55 ของสมาคมฯ
7 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
8 หนังสือให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายเงินสบทบ
9 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
10 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗