ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
11 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
12 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
13 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่ ๒)
14 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่ ๑)
15 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
16 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
17 พระราชบัญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
18 กฎกระทรวง-ค่าธรรมเนียม
19 กฎกระทรวง-กำหนดอัตราค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์
20 กฎกระทรวง-การหักเงินสงเคราะห์