ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
11 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
12 พระราชบัญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
13 กฎกระทรวง-ค่าธรรมเนียม
14 กฎกระทรวง-กำหนดอัตราค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์
15 กฎกระทรวง-การหักเงินสงเคราะห์
16 คำสั่ง โอน ไปจังหวัด