ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อหารือ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายจัดจ้างทนายความ
2 พิจารณาการขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)
3 ข้อหารือการจ่ายเงินสงเคราะห์
4 ข้อหารือการนำเงินไปใช้นอกเหนือ จากการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
5 ข้อหารือการนำฝากเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจฯ
6 ข้อหารือค่านำเงินค่าดำเนินการมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ได้หรือไม่
7 ข้อหารือการจ่ายเงินสงเคราะห์ พยุหะคีรี นครสวรรค์
8 ข้อหารือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ
9 ข้อหารือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ อบต.น้ำอ้อม
10 ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายสมาคมฯ ทต.ลาดยาว