ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ตัวอย่างข้อบังคับสมาคม (อัพเดท 2 เม.ย. 2564)
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545(ปรับปรุง2563)
3 คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
4 คำขอมีบัตรนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่
5 แนวทางตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
6 คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ
7 คำอธิบายค่าใช้จ่าย
8 ร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่
9 คู่มือการใช้งาน อัพเดทข้อมูลตามไตรมาส
10 พ.ร.บ.