ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คำสั่งที่ 35-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
2 คำสั่งที่ 36-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกทม.
3 คำสั่งที่ 101-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 คำสั่งที่ 248-47 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยา
5 การยื่นแบบแสดงรายการ ภงด. 55 ของสมาคมฯ
6 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
7 หนังสือให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายเงินสบทบ
8 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
9 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗
10 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์